Thursday, March 28, 2013

SUMASAMPALATAYA AKO….Homiliya ng Lubhang Kgg. Mylo Hubert Vergara sa Chrism Mass noong ika-28 ng Marso 2013

Noon pong nakaraang Biyernes, naisipan kong pumunta sa aking “priest-confessor” para mangumpisal.  Bagamat ginagawa ko po ito buwan-buwan, naisip ko rin na magdiriwang ako ng ika-23 anibersaryo bilang pari, na naganap nung nakaraang ding linggo na nataon namang Linggo ng Palaspas. Naisip ko na rin na ang pagkukumpisal ko ay makabuluhang paghahanda sa isa nanamang taong pasasalamat sa katapatan ng Diyos sa aking pagkapari. Alam ninyo, yun aking “priest-confessor” ay isang matandang paring relihiyoso.  Matalas pa ang isip at mahusay ang pandinig (hindi bingi, na kalimitan ay hinahanap natin sa isang paring pupuntahan para pakinggan yun kumpisal natin). Pagkatapos ng paglalahad ko ng kasalanan at mga magandang payo niya sa akin, parang nagtanong siya: “What will I give a bishop for penance?” (Ano kaya ang ibibigay kong penitensya sa isang obispo).  Sa tagal ko nang nagkukumpisal sa kanya, ngayon lang niya naitanong yun.  Mukhang nahirapan sa aking mga kasalanan. Pagkatapos ng ilang sandali, sinabi niya: “I think I know what penance to give you: Pray the CREDO, the Apostle’s Creed!” (“Alam ko na: Dasalin mo ang Sumasampalataya!”)

Di naman po ito yun unang beses na ganito ang naging penitensya ko.  Pero sa totoo lang, pagkatapos kong dasalin ito, malalim kong pinagnilayan ang aking pagkapari at pananalig ko sa Diyos. At sa totoo lang, muling napagtanto ko na may mga pagkakataong na kaming mga obispo at pari ay di naging epektibo sa aming paglilingkod sa inyo at para bagang nawawalan ng ningas sa aming pagkapari, at may mga pagkakataong di kami naging makatotohanang saksi ni Hesus, at yung ilan pa nga’y umaalis sa pagkapari---ito’y dahil nalilingat kami, di sineseryosa ang aming pananampalataya, ang ating sinampalatayan noon at magpa hanggang ngayon.

Mga kapatid kong pari, balikan po natin.  Ang CREDO and sinambit ng ating mga magulang nung tayo’y binyagan at natanggap natin ang biyaya bilang anak ng Diyos at kasapi ng Simbahan.  Ang CREDO ang nagsilbing balangkas ng ating katesismo upang ihanda tayo sa pagtanggap ng sakramento ng kumpil.  Ang CREDO ang sinambit natin nung tayo’y kumpilan, patunay na handa tayong maging saksi ni Hesus at ipahayag ang Mabuting Balita sa salita at gawa.  Ang CREDO ang narinig at pinahayag natin nung dinala tayo ng ating mga magulang sa pagdiriwang ng misa tuwing linggo nung bata pa tayo at lalo na nung tinanggap natin ang “Unang Komunyon”.  Ang CREDO ang naging mahalagang parte ng pagdiriwang ng Eukaristiya nung tayo’y hinuhubog sa seminaryo.  Ang CREDO ang sinambit natin sa bawat yugto ng buhay paghuhubog sa seminaryo hanggang matanggap natin ang handog ng banal na orden sa pagka-diyakono at pagka-pari.  Ang CREDO ang sinasambit ng bawat kura-paroko kapag siya’y itinatalaga sa bago niyang parokya.  Ang CREDO ang sinasambit ng sinumang paring binibigyan ng ministro o tungkulin ng obispo sa kanyang paglilingkod sa diyosesis.  Ang CREDO ang pinasasambit natin sa mga mananampalataya tuwing Linggo ng Pasko ng Pagkabuhay ng ating Panginoong Hesukristo sa pagsasariwa nila sa mga pangako sa binyag.  Samaktuwid mahalagang parte ng ating pagiging binyagan at pagkapari ang CREDO, ang pagsambit: Sumasampataya ako….

Pero tanong ko pa rin sa aking sarili at tanong ko sa inyo, mga minamahal kong pari: Talaga bang sumasampalaya tayo?  Kung taos-puso tayong, sumasampalataya tayo sa Diyos Amang Makapangyarihan sa lahat, bakit kapag may dumarating na para bagang makapangyarihang tukso ng kayamanan, kahalayan at kapangyarihan, ilan sa atin ay agad bumibigay at nagkakasala?  Kung seryoso tayong sumasampalataya sa Panginoong Hesukristo na ipinanganak ng Mahal na Birheng Mariang buong pakumbabang sumunod sa kalooban ng Diyos Ama, bakit may mga pagkakataong nagdadalawang-isip pa tayo o minsa’y tumatanggi pang sumunod sa kalooban ng Diyos kapag may pinapagawa o inuutos ang obispo na humawak sa ating mga kamay at sa kanya nangakong magiging masunurin nung tayo’y inordenahan?  Kung buong katapatan tayong sumasampalataya sa Panginoong Hesukristo na nagpakasakit, ipinako sa krus, namatay, inilibing at muling nabuhay, bakit kapag nahihirapan tayo sa paglilingkod sa parokya, may mga panahong iniisip natin ang mas madali, ang mas kumbinyente, ang mga bagay na pansariling kapakanan lamang?  Kung buong tiwala tayong sumasampalataya sa Espiritu Santo, bakit may mga pagkakataong di tayo nagdarasal ng “Liturgy of the Hours” at naglalaan ng panahon para sa banal na oras sa harap ng Santisimo Sakramento?  Kung tunay ngang sumasampalataya tayo sa   Banal na Simbahang Katolika, bakit may mga pagkakataong di taimtim ang pagdiriwang natin ng mga sakramento, lalo na ang Banal na Eukaristya, di naghahanda para magbahagi ng masusutansyang homiliya para sa mga nagsisimba, di naglalaan ng panahon para magbigay ng katesismo sa bata at matanda o kaya’y magbigay ng paghuhubog sa mga laiko tungkol sa mga pangaral ng Simbahang Katolika, di maayos ang pakikitungo sa mga miyembro ng pamayanan ng parokya na katuwang natin sa paglilingkod sa simbahan, at kalimitan walang panahon at pagtulong sa mga dukha?  Kung totoong sumasampalataya tayo sa kasamahan ng mga banal, bakit may mga pagkakataong hindi makita sa atin ng mga mananampalataya ang kabanalan bilang mga paring lingkod ng Diyos?  Kung naniniwala tayo sa kapatawaran ng mga kasalanan, bakit ilan sa ating mga pari ay may katagalan bago mangumpisal, at iba’y tinanamad pang magpakumpisal?  Kung naniniwala tayo sa muling pagkabuhay ng mga namatay at sa buhay na walang hanggan, bakit may mga pagkakataong ipinagpapaliban natin ang pagpapahid ng banal na langis sa maysakit na nag-aagaw buhay dahil may pinagkakaabalahan tayong gawaing di naman talaga mahalaga?    

Pasensya na po sa mga minanamahal kong pari, naglahad ako ng konting litanya ng pananampalataya  para siyasatin ang ating mga konsiyensya.  Kaya po ako nagbahagi ng ganito ay napapaloob ang ating Misa ng Krisma sa “Year of Faith”.  Sabi ng ating dating Santo Papa Benedikto XVI: “We want to celebrate this Year in a worthy and fruitful manner. Reflection on the faith will have to be intensified, so as to help all believers in Christ to acquire a more conscious and vigorous adherence to the Gospel, especially at a time of profound change such as humanity is currently experiencing. We will have the opportunity to profess our faith in the Risen Lord in our cathedrals and in the churches of the whole world; in our homes and among our families, so that everyone may feel a strong need to know better and to transmit to future generations the faith of all times. Religious communities as well as parish communities, and all ecclesial bodies old and new, are to find a way, during this Year, to make a public profession of the Credo.” (Porta Fidei #8)

Kung may isang natatanging mensahe ang ating mga pagbasa ngayon, pinapaalala ng Diyos sa ating mga pari na katulad ni Hesus na taglay ang Espiritu ng Panginoon at hinirang ng Diyos upang ipahayag ang Mabuting Balita, bawat isa sa atin ay pinili rin at hinirang ng Diyos para sa misyong ito.  Pero magagampanan lamang natin ito ng buong sigasig at katapatan kung malinaw na nauunawaan, seryosong ipinagdiriwang at totoong sinasabuhay ang ating sinanampalatatayan.

Ito nakaraang buwan ng Pebrero at ngayong Marso, tatlong paring kilala ko at may kaugnayan sa aking ministro ang pumanaw. Yung una ay si Fr. Gerry Tapiador na pinsan ko at naging propesor ko sa mga araling biblia o “scriptures” nung ako’y seminarista pa lamang.  Nasa United States (U.S.) po ako nung namatay siya at nilibing nung nakaraang buwan. Ang mga magulang niya ay nakatira sa Philam Homes, Quezon City kung saan ako’y naging kura paroko ng Sta. Rita de Cascia Parish noong taong 2001 hanggang 2003.  Yung ikalawa naman ay si Fr. Manny Sares na humalili sa akin sa Sta. Rita nung nilipat ako para maging kura paroko ng Parish of the Holy Sacrifice, U.P. Diliman, Quezon City. Nilibing po siya nung Lunes Santo.   At yung ikatlo ay si Msgr. Ceferino Sanchez na labintatlong taong (1988-2001) naging kura paroko ng Sta. Rita Parish. Nilibing po siya nung Martes Santo.  May nagbiro po sa aking pari at tinanong kung ako’y di kinakabahan dahil lahat ng namamatay ay galing sa Sta. Rita Parish.  Tatapatin ko po kayo, kinakabahan po ako.  Mainit pa naman ang panahon at uso ang “stroke” at “heart attack”.  Lahat naman tayo ay takot mamatay. 

Pero mas dapat akong kabahan kung sa oras na kunin ako ng Diyos, di ko seryosong binigay ang buo kong sarili sa aking pagkapari, di ako naging tapat sa mga pangako ko nung ako’y naordenahang pari, di ako naging makabuluhang lingkod ng Simbahan at di ako naging makatotohanang saksi ni Hesus, ang aking sinasampatayanan.

Mga minamahal na kapatid kay Kristo, ipagdasal niyo po ako na inyong obispo, si Bp. San Diego and unang obipso ng Pasig na narito ngayon, at ang mga paring nasa harapan ninyo.  Kami po’y marupok at makasalanan.  Tulungan po ninyo kaming maging mabuti at banal na lingkod ni Hesus.  Tulungan po ninyo kaming manatiling tapat sa aming pagkapari na lakas loob na tinatakwil ang kasalanan at sumasampalataya sa Santisima Trinidad at sa ating Santa Iglesya Katolika na mahal nating lahat. Amen.

Friday, March 22, 2013

Parish preparations for Lent and Easter

A summary of the liturgical conference given by Fr. Daniel Estacio, Director, Ministry of Liturgical Affairs

“Let each one deny himself of some food, drink, sleep, needless talking and idle jesting, and look forward to Holy Easter with joy and spiritual longing.” (St. Benedict, rule c. 49)

What is lent?
   Lent starts from Ash Wednesday until the mass of the Lord’s supper exclusive on Holy Thursday.  “The annual Lenten season is a fitting time to climb the holy mountain of Easter.  The Lenten season has a double character, namely, to prepare both catechumens and faithful to celebrate the paschal mystery.  The catechumens, with the rite of election and scrutinizes and by catechesis, are prepared for the celebration of the sacraments of Christian initiation; the faithful, ever more attentive to the word of God and prayer, prepare themselves by penance for the renewal of their baptismal promises. (Caeremoniale Episcoporum, 249).
   Holy Week
   In Holy Week, the Church celebrates the mysteries of salvation accomplished by Christ in the last days of his earthly life: from his messianic entry into Jerusalem, until his blessed Passion and glorious Resurrection.  It begins on Palm Sunday, preceded by the first vespers on Saturday, and ends on Holy Thursday before the Evening mass of the Lord’s supper.
   The rites of the Holy Week, that is, the blessing and procession of palms, the reposition of the Blessed Sacrament, and the Easter Vigil are celebrated in the churches.
   Palm Sunday
   Palm Sunday is a reenactment of the triumphal entry into Jerusalem.
   The Easter Triduum
   Christ redeemed us all.
   The Eucharist consecrated on Holy Thursday is distributed only on Good Friday liturgy, but it may be distributed to the sick at any convenient hour.
Funeral masses are not allowed during the Easter Triduum.
   Holy Thursday
   Holy Thursday liturgy consists of the Chrism mass and the evening mass of the Last Supper.  The Chrism mass is one of the principal expressions of the fullness of the bishop’s priesthood.
   In the evening mass, the Eucharist overflows in a meal with the people whom Jesus wanted to be identified with, namely, the poor and the marginalized.
The washing of the feet is a concrete symbol of what the Eucharist is all about – humble service.  Washing is to express concretely to offer gifts in cash or kind for the poor.
   In the choosing the twelve apostles, there is no reason why they should not be representatives of the different sectors of society; nor it be necessary that they be twelve; but they have to be male and should be morally respectable.
   The stripping of the altar is an ancient practice to signify the end of the Eucharistic celebration.  The crucifixes are covered with red or purple veil.  Lamps should not lit before the images of the saints.
   The faithful are encouraged to adore the blessed sacrament for a suitable period of time during the night.  The Blessed Sacrament should not be exposed in a monstrance or even in a ciborium.  It should be kept in a tabernacle during the altar of repose.
   Good Friday of the Lord’s passion
   Good Friday celebration is not in the form of a Eucharistic celebration because of the ancient tradition of fasting.  It is composed of the liturgy of the word and the veneration of the cross and holy communion.
   Three in the afternoon is the time when Christ died on the cross.  This is not remembering but a reality of the here and now.
   The veneration of the cross is not one of the image of Christ on the cross, but a wood of the cross.  Only one cross is used for veneration.  This contributes to the full symbolism of the rite.
   On Good Friday and if possible, on Holy Saturday until Easter vigil, the paschal fast and abstinence are observed everywhere to honor the suffering and death of Jesus in order to prepare ourselves for the renewal of our baptismal promises and to share more deeply in his resurrection.
   Holy Saturday
   Today, a great silence has fallen on the earth, and with it, also solitude.  There is a great silence, because the King sleeps, the earth trembles and was silent, because the Lord slept in the flesh.  God died in the flesh.
   The celebration of marriage is forbidden; except those of penance and anointing of the sick.
   Easter vigil, the mother of all vigils
   In the vigil, we have to have our lamps burning ready, awaiting for the master’s return, so that when he arrives and finds us watching, he will sit with us at the table of his body and blood.
   The easter vigil has four parts: the service of the light, the liturgy of the word, baptism and the renewal of baptismal vows, and the liturgy of the eucharist.
   The exultet is the compendium of the chief events God has accomplished in us.
   The Gloria is sung; bells are rung festively, and the alleluia is intoned solemnly.
   Easter Sunday
   The fifty days of Easter are like one long and endless day of rejoicing.
It culminates in the solemnity of the Pentecost in the bestowal of the Holy Spirit.
   Salubong
   The Salubong is a Marian devotion; the mother of the risen Christ is the first and full partaker of the blessings of redemption. 
   For the Filipinos, this picture has to be completed by the apparition of Jesus to his mother first thing in the morning of the resurrection.
   The congregation of divine worship offers a solid theological basis for salubong: it affirms that Mary was the first and full participant in the mystery of the Lord’s resurrection.
GENERAL BIBLIOGRAPHY:
Adam, Adolf. Foundations of Liturgy: An Introduction to the History and Practice, Minnesota: The Liturgical Press, 1992
Chupungco, Fr. Anscar, OSB, (ed.). Ordo 2011: The Order of Prayer in the Liturgy of the Hours and Celebration of the Eucharist for the Dioceses of the Philippines, Manila: CBCP Episcopal Commission of Liturgy, 2010.
Flannery, Austin (ed.). Vatican Council II. The Cociliar and Postconciliar Documents, Pasay City: Paulines Publishing House, 2001.
Raas, Bernhard, SVD: Liturgical Year, Vol. 1, Manila: Logos Publications, Inc., 1998.
___________.  Ceremonial of Bishops, Minnesota: The Liturgical Press, 1989.
___________.  General Instruction of the Roman Missal, Washington, D.C.: United States Catholic Conference Inc., 2003.
___________.  General Norms for the Liturgical Year and the Calendar.
___________. Supplement to the Roman Sacramentary for the Dioceses of the Philippines, Pasay City: Paulines Publishing House, 1999..
__________. The Liturgy Documents, Chicago: Liturgy Training Publications, 1991.

log: features

Set up the Parish Media Ministry now!

by Fr. Joselito Jopson

Perhaps, the most challenging thing for the Media Ministry is: what if we don’t have the budget for such a ministry?  Secondly, our parish priest doesn’t know how to maximize the use of media for evangelization and will just hold on to the usual ways of evangelization.  What is really a parish media ministry?
   The work of media ministers is as varied as social communications plan  explained in Aetatis Novae no. 492.  It practically encompasses every world of communications in space and time.
   However, no matter how wide the scope of a media ministry is, Comunio et Progressio summarizes the ministry in one simple word: Comunio.
   “The media of social communications can contribute a great deal to human unity.  So among the wonderful technical inventions which foster communication among human beings, Christians find means that have been decided under God’s providence for the encouragement of social relations … men are led to a mutual understanding and shared ambition, and this in turn includes them to justice and peace, to goodwill and active charity, to mutual help, to love, and in the end, to communion. The world of communications, then, provides some of the most effective means for the cultivation of that charity among men which is at one the cause and the expression of fellowship.” (Communio et Progressio, nos. 250,253)
   It should also be deeply connected with Catechesis that PCP II aptly describes: “Catechesis must be authentically Filipino … inculturated so that the transmission of the message and the resources for assimilating it are Filipinio.  This would require that the Good News be preached in the language of the people.” (PCP II, no. 160)
   A parish media ministry is a timely ministry tasked to proclaim the good News through the modern means of communications, in our times today, the internet and social networking.  Even our cellphones are the tools at hand to proclaim the Good News.
   A parish media ministry uses every thing at its disposal to proclaim the Good News and to assist in the dissemination of information coming from the Parish Priest and his ministries.
   At present, every parish can organize any or all of the following that comprise the parish media ministry: video, internet, print, music, theater arts, etc.
I can help empower the ministers to produce professional looking videos which can be shown at the LCD projector 5 minutes before the mass or be downloaded on Youtube and can be shared on Facebook.
   The print ministers can continue producing newsletters in which the articles are meant to encourage the readers to participate actively in the parishes. 
   In our parish in Sto. Rosario as well as our Media updating in the diocese, I have taken notes on the various projects our media ministers would like to engage in: teaching the parts of the mass, narrating inspiring stories, teaching values for children and youth, defending the Catholic faith, enlivening the youth, doing theater arts, developing parish websites, and keeping the parishioners linked on Facebook accounts.
   Whatever our activities are, we vow to contribute our share to bring comunio to the people of the Diocese, to evangelize, increase and strengthen the faith; most of all, to help inform, form, and transform the Diocese of Pasig.

tag: opinion, media ministry

Pasig launches the 1st Pasig Mass Media Awards

ONLY 8 DAYS TO GO! CALL 6410728 TO NOMINATE THE BEST MEDIA PRODUCTS.

PASIG CITY - The 1992 Pastoral instruction “Aetatis Novae” on social communications describes the local Churches’ efforts to affirm the media professionals, whether religious or secular: “A pastoral plan should seek [c] to promote media awards and other means of recognition in order to encourage and support media professionals.” (Aetatis Novae, no. 31c)
   The Diocese of Pasig under the leadership of its bishop, Most Rev. Mylo Hubert Vergara, is proud to launch the first Pasig Catholic Mass  Media Awards as the main feature   of the  Mediafest scheduled to be held on May 17, 2013 as part of the celebration of the Year of Faith for the Media Ministry.
   The purposes of the Mediafest are to encourage parishes and institutions in the Diocese to utilize mass media in proclaiming the Good News and to promote the work of the Church; to make people aware of the role of mass media in forming public opinion; to recognize the best media works in the Diocese of Pasig; and to acknowledge all supporters of the work of mass media.
   The PCMMA trophy is a visible image of the Church in communication and communion.  Its ground is circular, reflecting the motto of unity in the Diocese: “Ut unum sint”; at the center is Christ, the light of the world.  That is why the overall shape of the trophy is like a flame of light to symbolize the role of media to proclaim the light of truth to everyone.
   Targeted to the youth who are most exposed to the internet and social networking and the local media practitioners, the recipients of this year’s mass media awards are those in the parishes, schools, governmental and non-governmental organizations, and religious and civic groups.
   The awards to be given this year are: best newsletter, parish, local, or school; best news or features article; best video documentary or narrative (short and long films); best new photo; and best website.
   The winners will be judged according to the values promoted by the Church as: love for God, love for truth, love for family and life, love for positive Filipino values, and love for environment. The entries need not be “religious” nor the nominees be exclusively Catholic.
   Entries will be judged according to these values together with  the technical value.
   Deadline of submission of entries is on March 31, 2013.  Submit your entries at the Mediafest Secretariat, Sto. Rosario de Pasig Parish Compound, Ortigas Ave. Ext., Rosario, Pasig City, with tel. no. 6410728. The awarding will be held on May 17, 2013 at a venue to be announced at a later date.  Everyone is requested to attend.

tag: headline news

PAGKAKAISA: HILING NG SIMBAHAN

PASIG CITY - “Sinisiraan tayo ng ibang relihiyon!  Tayo...Sino sinisiraan natin?  Sinisiraan natin ang ating kapwa Katoliko, ang Parish Priest natin ...,” ang nakagugulat pero makatotohanang pahayag ni Rev. Fr. Ramil Marcos sa simula ng kanyang panayam na dinaluhan ng mga kumakatawan sa iba’t ibang parokya na nagmula sa apat na Bikaryato ng Diyosesis ng Pasig.  
      Naglunsad ng isang kumperensya sa Ekumenismo ang Ministry on Ecumenical and Inter-Faith Affairs (MEIFA) sa pangunguna ni Rev. Fr. Daniel Estacio, Kura Paroko ng Parokya ng St. Joseph, Bicutan, Taguig noong ika-2 ng Pebrero, 2013 sa ikatlong palapag sa gusali ng John Paul II, Pasig City.  Ang tema ay  “Pagkakaisa ng mga Kristiyano:  Mithiin ng Simbahang Katoliko”.
   Ayon kay Fr. Ramil Marcos, ang pangunahing tagapagsalita, “Ang ginagawa po natin ay pagtupad sa kahilingan ng Obispo (Mylo Vergara) upang maunawaan natin ang pagkakaisa at kapayapaan sa iba’t ibang samahang Kristiyano.”
  Ipinaliwanag niya na ang Inter-religious dialogue ay tumutukoy sa pakikipag-ugnayan sa ibang relihiyon samantalang ang Ecumenical dialogue naman ay tumutukoy sa ugnayan ng mga Kristiyano.   Nagsimula ang interes sa pakikipag-ugnayan sa ibang relihiyon noong ika-11 ng Setyembre, 2001 nang maganap ang nakalulunos na pag-atake sa “Twin Towers” ng Amerika.
   Ang pagkakaisa ng mga Kristiyano ay kailangan upang magampanan natin ang misyon ng ating simbahan. Ang pagkakaisa ay bahagi ng pagiging isang simbahan at ito’y kailangan upang maiwasan ang pagkakahati-hati sa lipunan.  Ang mahalagang tanong ay, “Tayo ba ay kapani-paniwala sa mundo?” ani Fr. Ramil.
   Ayon sa kasaysayan, ang Ecumenical Movements sa bansang Pilipinas ay sinimulan ng mga Protestante noong taong 1910 at sa kasalukuyan ang World Council of Churches ay isandaan at labin-tatlong (113) taon na.
   Nagkaroon naman ng kombersyon ang Roma nang ang Martalium Animos, sulat ng Papa na nagbabawal sa mga Katoliko na makipag-ugnayan sa ibang relihiyon sapagkat ito raw ay mapanganib sa kadahilanang ang Katoliko raw ay madaling mahikayat sa ibang relihiyon ay baguhin ng sulat ni Sto. Papa Juan Paolo II.  Ang UT UNUM SINT na nag-uutos na ang Katoliko ay dapat na makipag-isa sa iba’t ibang Kristiyano o relihiyon.
   Ipinakilala rin ni Fr. Ramil ang National Council of Churches of the Phillipines na binubuo ng mga kasaping Protestanteng Simbahan tulad ng Christ Centered Church (CCC), Convention of Philippine Baptist Churches, Iglesia Evangelica Metodista En Las Islas Filipinas (IEMELIF), Iglesia Unida Ecumenical, United Church of Christ in the Philippines (UCCP) at ang Salvation Army.  May mga kasapi rin sila na direktang nagmula sa Simbahang Katoliko at ito’y ang mga sumusunod:  Lutheran Church in the Philippines, Iglesia Filipina Independiente (IFI) at ang Apostolic Catholic Church (ACC).
   Nagbanggit si Fr. Ramil ng mga gawain na puwedeng magsama-sama ang iba-ibang Kristiyano o Orthodox tulad ng:  The Dialogue of Prayer, The dialogue of Life,  The dialogue of action and the Theological dialogue.
   Ang teolohiya ng Ekumenismo ay tumatalakay sa lalong mas malalim na kahulugan ng pagkakaisa o komunyon.
   Ang nagsilbing batayan upang sukatin ang kahalagahan ng mga programang pang Ekumenismo ay ang mga sumusunod:   The 2nd Plenary Council of the Philippines (PCPII, 1991),  The National Pastoral Consultaition on Church Renewal (NPCCR, 2001), Ecumenical Formation, Spirituality and Practical Ecumenism.

log: headline news

Daloy Feb - March 2013 issue

You can download the latest Daloy Tabloid here.

Tuesday, March 19, 2013

Pope Francis: let us be protectors

The full text of the homily of his holiness, Pope Francis can be download on: vatican radio.

photo courtesy of Vatican Radio.

The Holy Father underscored the vocation every man and woman of goodwill and not of the Catholics alone, which is also the vocation of Joseph as he succumbed to God's will to be the protector of Jesus and Mary.

"This vocation is not Christian alone, because it is deeply human, applicable to all; it is respecting everyone, environment and people,"  said the pope.

He appealed for everyone to be protectors of God's gifts as he also warned about the adverse effects of not following this call.

"Opposite to this, hearts are hardened and people wreck havoc on others," warned the Holy Father.

"Hatred and envy defile our lives.  Let us keep watch over our emotions.  Let us not be afraid of goodness and tenderness," reminded the Holy Father.

He takes St. Joseph as the primary example of caring and tenderness.  "Joseph is a strong, working man; yet, tender.  Tenderness is not a sign of weakness, but of compassion and concern, for love..." said the pope.

As the entire Christian community is celebrating the era of a new pope, he reminded himself on what power he wished to excercise.  "What kind of power? ... feed my lambs ... authentic power is service," said the Holy Father.

"We are to serve the poorest, the weakest, the hungry, the stranger, the naked - all those who are able to serve with love are able to protect," explained Pope Francis.

At the last point, the Holy Father emphasized on the virtue of hope, taking after the message of the second reading.  "It is to hope against hope, to let us be men and women who bring hope to others to protect creation and every man and woman," said the pope.

Finally, the pope asked everyone to pray for him and reminded them, "let us protect with love all the things entrusted to us."

/dpoc 20130319

log: headline news

Wednesday, March 13, 2013

Habemus Papam!

(photo from  forbes.com)

VATICAN CITY - Habemus papam!

Zenit gave a comprehensive biography of our present pope, Cardinal Jorge Maria Bergoglis, S.J., who takes the name Francis I. 

Cardinal Jorge was the Archbishop of Buenos Aires, Argentina, Ordinary for Eastern-rite faithful in Argentina who lack an Ordinary of their own rite

He was born on 17 December 1936 in Buenos Aires. He studied as and holds a degree as a chemical technician, but then chose the priesthood and entered the seminary of Villa Devoto. On 11 March 1958 he moved to the novitiate of the Company of Jesus where he finished studies in the humanities in Chile. In 1963, on returning to Buenos Aires, he obtained a degree in philosophy at the St. Joseph major seminary of San Miguel.

Between 1964 and 1965 he taught literature and psychology at the Immacolata College in Santa Fe and then in 1966 he taught the same subjects at the University of El Salvador, in Buenos Aires.
From 1967 to 1970 he studied theology at the St. Joseph major seminary of San Miguel where he obtained a degree. On 13 December 1969 he was ordained a priest. From 1970 to 1971 he completed the third probation at Alcala de Henares, Spain, and on 22 April 1973, pronounced his perpetual vows.

He was novice master at Villa Varilari in San Miguel from 1972 to 1973, where he also taught theology. On 31 July 1973 he was elected as Provincial for Argentina, a role he served as for six years.

From 1980 to 1986 he was rector of the Philosophical and Theological Faculty of San Miguel as well as pastor of the Patriarca San Jose parish in the Diocese of San Miguel. In March of 1986 he went to Germany to finish his doctoral thesis. The superiors then sent him to the University of El Salvador and then to Cordoba where he served as a confessor and spiritual director.

On 20 May 1992, John Paul II appointed him titular Bishop of Auca and Auxiliary of Buenos Aires. He received episcopal consecration in the Cathedral of Buenos Aires from Cardinal Antonio Quarracino, Apostolic Nuncio Ubaldo Calabresi, and Bishop Emilio Ognenovich of Mercedes-Lujan on 27 June of that year.

On 3 June 1997 he was appointed Coadjutor Archbishop of Buenos Aires and succeeded Cardinal Antonio Quarracino on 28 February 1998.

He was Adjunct Relator General of the 10th Ordinary General Assembly of the Synod of Bishops, October 2001.

He served as President of the Bishops' Conference of Argentina from 8 November 2005 until 8 November 2011.

He was created and proclaimed Cardinal by Blessed John Paul II in the consistory of 21 February 2001, of the Title of S. Roberto Bellarmino (St. Robert Bellarmine).

He was a member of:
The Congregations for Divine Worship and Discipline of the Sacraments; for the Clergy; and for Institutes of Consecrated Life and Societies of Apostolic Life;
the Pontifical Council for the Family; and
the Pontifical Commission for Latin America.
(March 13, 2013) © Innovative Media Inc. 

The following is the first message of His Holiness, Pope Francis I:

"Brothers and sisters, good evening!

You know that the duty of the Conclave was to give a bishop to Rome. It seems as though my brother cardinals went almost to the end of the world to get him. But here we are. I thank you for your welcome. The diocesan community of Rome has a bishop. Thank you!

Before all else, I would like to say a prayer for our Bishop Emeritus Benedict XVI. Let us all pray together for him, that the Lord may bless him and that Our Lady may watch over him …

[Our Father … Hail Mary … Glory be]

And now let us begin this journey, [together] as bishop and people. This journey of the Church of Rome, which is to preside over all the Churches in charity. It is a journey of fraternity, of love, of trust between us. Let us always pray for one another. Let us pray for the world, so that a great brotherhood may be created. I hope that this journey of the Church, which we begin today and in which my Cardinal Vicar who is present here will assist me, will be fruitful for the Evangelization of this beautiful city.

And now I would like to give you my blessing. But before I do, I would like to ask you a favor: before the bishop blesses the people, I ask you to pray to the Lord that He bless me…. the prayer of the people for a blessing upon their bishop. Let us take a moment of silence for you to offer your prayer for me.”

[Silence, the Holy Father bows]

[Cardinal says: “The Holy Father, Francesco …”]

“Now I will give you my blessing and to the whole world, to all men and women of good will.”

Brothers and Sisters,

I leave you now. Thank you for your welcome. Pray for me. And we’ll see one another again soon. Tomorrow I want to go and pray to Our Lady, asking her to watch over Rome. Good night and have a good rest.


/DPOC 20130314

log: Headline news

Friday, March 8, 2013

25 days till deadline of 1st Pasig CMMA

Only 25 days to go till the deadline of submission to the 1st Pasig CMMA 

Spread the word to ALL PARISHES, SCHOOLS, CIVIC, GOVERNMENTAL AND NON-GOVERNMENTAL ORGANIZATIONS in the Diocese of Pasig.  Submit or nominate the best media works in NEWSLETTER, PRINT ARTICLES, NEWS PHOTOS, VIDEOS AND WEBSITES produced by our local talents, amateurs and professionals.