Sunday, September 13, 2015

Banal na Mukha ng Manoppello

Banal na misa para sa pagluklok ng Replica ng Belo ng Banal ng Mukha ng Manoppello
na pangungunahan ni Lubhang Kgg.  Mylo Hubert Vergara, D.D.
Obispo ng Pasig
Ika-14 ng Setyembre, 2015
10:30 n.u.
Sagrada Familia Parish
Bagumbayan, Taguig City