2013 - Year of Faith

Dei Verbum 
Lumen Gentium
Schedule of activitiesYear of Faith: Taon ng Pananampalataya
1. INTRODUCTION:  PAMBUNGAD

The Holy Father Pope Benedict XVI announced that the Catholic Church will celebrate a Year of Faith from 11 October 2012 - 24 November 2013.
Ang Santo Papa Benedicto XVI ay nagpahayag ng Taon ng Pananampalataya mula sa 11 Oktubre 2012 - 24 Nobyembre 2013.

1. What is the Year of Faith? (Ano ang Taon ng Pananampalataya?)
The Year of Faith declared by Pope Benedict XVI is a “summons to an authentic and renewed conversion to the Lord, the One Savior of the world” (Porta Fidei 6). In other words, the Year of Faith is an opportunity for Catholics to experience a conversion – to turn back to Jesus and enter into a deeper relationship with him. The pope has described this conversion as opening the “door of faith” (see Acts 14:27). The “door of faith” is opened at one’s baptism, but during this year Catholics are called to open it again, walk through it and rediscover and renew their relationship with Christ and his Church.

Ang Taon ng Pananampalataya ayon kay Papa Benedicto XVI ay isang "paanyaya sa isang tunay at makapagpanibagong pagbabalik-loob sa Panginoon, ang Tagapagligtas ng sanlibutan" (Porta Fidei 6). Ang Taon ng Pananampalataya ay isang pagkakataon para sa mga Katoliko upang makaranas ng pagbabalik-loob kay Jesus at pumasok sa isang mas malalim na ugnayan sa kanya. Isinalarawan ang pagbabalik-loob na ito bilang pagbubukas ng "pinto ng pananampalataya" (tingnan ang Gawa 14:27). Ang "pinto ng pananampalataya" ay binuksan sa Binyag, ngunit sa panahong ito ang mga Katoliko ay tinatawag na buksan ito muli, maglakbay dito at muling matuklasan at panibaguhin ang kanilang relasyon kay Kristo at ang kanyang Simbahan.

2. Why is the Year of Faith this year? (Bakit sa taong ito ang ang Taon ng Pananampalataya?)

With his Apostolic Letter of October 11, 2011, Porta Fidei, Pope Benedict XVI declared that the Year of Faith will begin on October 11, 2012 and conclude on November 24, 2013. October 11, the first day of the Year of Faith, is the fiftieth anniversary of the opening of the Second Vatican Council (Vatican II) and also the twentieth anniversary of the Catechism of the Catholic Church (CCC). During the Year of Faith, Catholics are asked to study and reflect on the documents of Vatican II and the catechism so that they may deepen their knowledge of the faith.
Sa kanyang Liham Apostoliko ng Oktubre 11, 2011, Porta Fidei, ipinahayag ni Papa Benedicto XVI na ang Taon ng Pananampalataya ay magsisimula sa Oktubre 11, 2012 at pagtitibayin sa Nobyembre 24, 2013. Oktubre 11, ang unang araw ng Taon ng Pananampalataya, ang pang-limampung anibersaryo ng pagbubukas ng Ikalawang Konsilyo Vatikano  (Vatican II) at gayun din ang ikadalawampung anibersaryo ng Katesismo ng Simbahang Katoliko. Sa panahon ng Taon ng Pananampalataya, ang mga Katoliko ay tinatawagan na mag-aral at magnilay sa mga dokumento ng Vatican II at ng Katesismo nang sa gayon ay maaari nilang palalimin ang kanilang kaalaman ng pananampalataya.)

3. How does the Year of Faith affect the average Catholic? (Paanong makakaapekto ang Taon ng Pananampalataya sa mga ordinaryong Katoliko?)
Every baptized Catholic is called through baptism to be a disciple of Christ and proclaim the Gospel. The Year of Faith is an opportunity for each and every Catholic to renew their baptismal call by living out the everyday moments of their lives with faith, hope and love. This everyday witness is necessary for proclaiming the Gospel to family, friends, neighbors and society. In order to witness to the Gospel, Catholics must be strengthened through celebrating weekly Sunday Mass and the Sacrament of Reconciliation.
Pastors are encouraged to provide their parishioners with opportunities to deepen their faith during the Year of Faith through retreats, special liturgies, Bible studies, service opportunities and formation sessions on the catechism and sacraments.
(Bawat binyagang Katoliko ay tinatawag na sa pamamagitan ng binyag ay maging isang alagad ni Kristo at ipahayag ang Ebanghelyo. Ang Taon ng Pananampalataya ay isang pagkakataon para sa bawat Katoliko upang sariwain ang kanilang binyag sa pamamagitan ng pamumuhay araw-araw at sa bawat sandali ng kanilang mga buhay nang may pananampalataya, pag-asa, at pagmamahal. Itong araw-araw na pagsaksi ay kinakailangan para sa pagpapahayag ng Ebanghelyo sa pamilya, mga kaibigan, kapwa at lipunan. Upang maging saksi sa Ebanghelyo, ang mga Katoliko ay dapat na kumuha ng lakas sa tulong ng pagsisimba tuwing Linggo at sa tulong ng Sakramento ng Kumpisal.
Ang mga pari ay hinihikayat na magbigay sa kanilang mga pinaglilingkuran ng mga pagkakataon upang palalimin ang kanilang pananampalataya sa Taon ng Pananampalataya sa pamamagitan ng mga ispiritual na pagsasanay (retreats), natatanging mga liturhiya, pag-aaral ng Bibliya, mga pagkakataong maglingkod at mga sessions sa paghubog sa katesismo at mga Sakramento.)

2. GUIDE TO THE DOCUMENTS OF VATICAN II
(Gabay sa mga Dokumento ng Vatican II)

MAJOR DOCUMENTS (Mga Pangunahing Dokumento)

1. Dogmatic Constitution on the Church: Lumen Gentium

I        The Mystery  of the Church : Ang Misteryo ng Simbahan 
II      On the People of God : Ang Bayan ng Diyos
III    Hierarchical Structure and Episcopate: Ang Hirarkiya ng Simbahan at ang Pagka-Obispo        
IV    The Laity: Ang Layko
V      The Universal Call to Holiness: Ang Pangkalahatang Tawag sa Kabanalan
VI    Religious: Ang Mga Relihiyoso
VII  The Pilgrim Church: Ang Simbahang Naglalakbay
VIII The Blessed Virgin Mary: Ang Mahal na Birheng Maria
2. Pastoral Constitution on the Church in the Modern World: Gaudium et Spes
Part I. The Church and Man’s Calling: Ang Simbahan at ang Panawagan sa tao
I        The Dignity of the Human Person: Ang Dignidad ng Bawat Tao
II      The Community of Mankind: Ang Pamayanan ng Sangkatauhan
III    Man’s Activity Throughout the World: Ang Gawain ng Tao sa Mundo
IV    The Role of the Church  in the Modern World: Ang Gampanin ng Simbahan sa Modernong Panahon
Part II. Some Problems of Special Urgency: Mga Problemang Nangangailangan ng Dagliang Pansin
I        Fostering the Nobility of Marriage and the Family : Ang Pagsusulong  ng Karangalan ng Kasal at ng Pamilya
II      The Proper Development of Culture: Ang Tamang Paglinang ng Kultura
III    Economic and Social Life: Buhay Ekonomiko at Panlipunan
IV    The Life of the Political Community: Ang Buhay Politikal
V      The Fostering of Peace and the Promotion of a Community of Nations: Ang Pagsusulong ng Kapayapaan at Kaisahan ng Pamayanan ng mga Bansa
3. Constitution on the Sacred Liturgy: Sacrosanctum Concilium
I        General Principles: Mga Pangkalahatang Prinsipyo
II      The Eucharist: Ang Eukaristiya
III    Other Sacraments and Sacramentals: Iba pang mga Sakramento at ang mga Sakramental
IV    Divine Office: Ang Opisyal na Panalangin ng Simbahan
V      The Liturgical Year: Ang Taong Liturhikal
VI    Sacred Music: Ang Sagradong Musika
VII  Sacred Art: Ang Sagradong Sining

4.  Dogmatic Constitution on Divine Revelation: Dei Verbum
I        Revelation Itself: Ang Pagbubunyag ng Diyos
II      Handing on Divine Revelation: Ang Pagsasalin ng Pagbubunyag ng Diyos
III    The Sacred Scripture, its Inspiration And The Divine Interpretation: Ang Banal na Kasulatan, ang Inspirasyon at Banal na Pag-unawa nito
IV    The Old Testament: Ang Lumang Tipan
V      The New Testament: Ang Bagong Tipan
VI    Sacred Scripture in the Life of the Church: Ang Banal na Kasulatan sa Buhay ng Simbahan
5. Declaration on Religious Freedom: Dignitatis Humanae
6. Decree on Ecumenism: Unitatis Redintegratio
I        Catholic Ecumenical Principles: Prinsipyo ng mga Katoliko para sa Pagkakaisa ng mga Kristiyano (o Ekumenismo)
II      The Practice of Ecumenism: Ang Pagsasagawa ng Ekumenismo
III    Churches Separated from Rome: Mga Simbahang Hiwalay sa Roma
7. Declaration on the Relationship of the Church to Non-Christians Religious: Nostra Aetate
8. Decree on the Church’s Missionary Activity: Ad Gentes
I        Doctrinal Principles: Prinsipyong Doktrinal
II      Mission Work Itself:  Ang Mismong Gawain ng Misyon
III    Particular Churches: Ang mga Simbahang Partikular
IV    Missionaries: Ang mga Misyonero
V      The Organization of Mission Activity: Ang Kaayusan ng Gawaing pang-Misyon
VI    Cooperation: Pakikipagkaisa
9. Decree on the Apostolate of the Laity: Apostolicam Actuositatem
I        The Vocation of the Laity to the Apostolate: Ang Bokasyon ng Layko sa Apostolado
II      Objectives:  Mga Layunin
III    The Various Fields of the Apostolate: Iba’t-ibang Larangan ng Apostolado
IV    The Various Forms of the Apostolate: Iba’t-ibang Anyo ng Apostolado
V      External Relationships: Pakikipag-ugnayang Panlabas
VI    Formation for the Apostolate: Paghubog para sa Apostolado
10. Decree on Eastern Catholic Churches: Orientalium Ecclesiarum
11. Decree on the Bishop’s Pastoral Office in the Church: Christus Dominus
I        The Relationship of Bishops to the Universal Church: Ang Kaugnayan ng mga Obispo sa Simbahang Unibersal
II      Bishops and Their Particular Churches or Diocese: Ang mga Obispo at ang kanilang mga Partikular na Simbahan o Diyosesis
III    Concerning Bishop Cooperating for the Common Good of Many Churches: Ang Pakikipagkaisa ng mga Obispo para sa Kabutihan ng Maraming mga Simbahan
12. Decree on the Ministry and Life of Priests: Presbyterorum Ordinis
I        The Priesthood in the Ministry of the Church: Ang Pagpapari sa Paglilingkod ng Simbahan
II      The Ministry of Priests: Ang Paglilingkod ng mga Pari
III    The Life of Priests: Ang Buhay ng mga Pari
13. Decree on Priestly Formation:    Optatam Totius

14. Decree on the Appropriate Renewal of the Religious Life: Perfectae Caritatis

15. Declaration on Christian Education: Gravissimum Educationis
16. Decree on the Instruments of Social Communication: Inter Mirifica
I        On the Teaching Activity of the Church: Ang Gampaning Pagtuturo ng SImbahan
II      On the Pastoral Activity of the Church:  Ang Gampaning Pastoral ng Simbahan
3. DESCRIPTIONS OF THE DOCUMENTS OF VATICAN II
(PAGSASALARAWAN NG MGA DOKUMENTO)

1.     Dogmatic Constitution on the Church: The Church is a mystery, or sacrament, the whole People of God, in whose service the hierarchy is placed. The authority of pope and bishops is to be exercised as a service and in a collegial mode. Bishops are not simply the vicars of the pope, and the laity participate fully and directly in the Church’s mission.

Ang Simbahan ay misteryo, o sakramento, ang buong bayan ng Diyos na pinaglilingkuran ng mga antas ng obispo, pari at diyakono.  Ang kapangyarihan ng Papa at mga obispo ay kailangan maipakita sa paglilingkod at sa kanilang pagkakaisa.  Ang mga obispo ay hindi kinatawan lamang ng papa at ang layko ay buong-buo at tahasang nakikiisa sa misyon ng simbahan.

2.      Pastoral Constitution on the Church in the Modern World: The Church must read the signs of the times and interpret them in the light of the Gospel. The Church does not exist alongside or apart from the world; the Church is part of the world. And its mission is to serve the whole human family.
Dapat suriin ng Simbahan ang mga tanda ng panahon at ipaliwanag ang mga ito ayon sa Ebangelyo. Ang Simbahan ay hindi umiiral katabi lamang o hiwalay sa mundo; sa halip ito ay bahagi ng mundo. At ang misyon nito ay ang paglingkuran ang buong sangkatauhan.
3.     Constitution on the Sacred Liturgy: The Church proclaims the Gospel not only in word but also in sacrament, or by sacred signs. Since the whole People of God is involved in this worship, the signs must be intelligible.

Ipinahahayag ng Simbahan ang Ebanghelyo hindi lamang sa salita kundi pati na rin sa sakramento, o sa pamamagitan ng mga banal na palatandaan. Dahil ang buong bayan ng Diyos ay kasangkot sa pagsamba na ito, ang mga palatandaan ay dapat na nauunawaan.

4.     Dogmatic Constitution on Divine Revelation: The Word of God is communicated through Sacred Scripture, Sacred Tradition, and the Teaching Authority of the Church, all linked together and guided by the Holy Spirit. The sacred realities are always open in principle to a growth in understanding.

Ang Salita ng Diyos ay ipinapahayag sa pamamagitan ng Banal na Kasulatan, ng Banal na Tradisyon, at ng May-kapangyarihang Pagtuturo ng Simbahan – lahat ito ay kapwa magkaka-ugnay at ginagabayan ng Espiritu Santo. Ang mga katotohanang banal, bilang prinsipyo, ay laging bukas sa paglago ng pang-unawa.

5.     Declaration on Religious Freedom: No one is to be forced in any way to embrace the Christian or the Catholic Faith. This principle is rooted in human dignity and the freedom of the act of faith.
Walang dapat na pilitin, sa anumang paraan, na yakapin ang pananampalatayang Kristiyano o Katoliko. Ang prinsipyong ito ay nakaugat  sa karangalan ng tao at kalayaan ng pagkilos sa pananampalataya.
6.     Decree on Ecumenism: Christian unity is a matter of restoration, not of a return to Rome; other Christian communities are churches within the Body of Christ; and both sides were to blame for the divisions of the church.

Ang pagkakaisa ng mga Kristiyano ay tungkol sa pagpapanumbalik, hindi lamang ng pagbabalik sa Roma; ang iba pang mga Kristiyanong pamayanan ay mga simbahan sa loob ng Katawan ni Kristo; at ang magkabilang panig ay kapwa dapat sisihin para sa pagkakahati-hati ng Simbahan.
7.     Declaration on the Relationship of the Church to Non- Christian Religions: God speaks also through other religions, so we should engage in dialogue and other collaborative efforts with them. The Jews have a special relationship to the Church. They cannot be blamed as a people for the death of Jesus.
Ang Panginoon ay nagsasalita din sa pamamagitan ng  mga ibang relihiyon kung kaya’y dapat lamang tayong makipag diyalogo at makiisa sa gawaing pakikipagtulungan sa kanila. Ang mga Judio ay may natatanging ugnayan sa Simbahan. Hindi sila maaaring sisihin, bilang isang bayan, na dahilan ng pagkamatay ng Panginoong Hesus.

8.  Decree on the Church’s Missionary Activity:  The Gospel is to be preached   also and always to non-Christians, but not as a culturally alien reality. Evangelization is an obligation for every member of the church.
Ang Ebanghelyo ay kailangan din laging ipahayag sa mga hindi Kristiyano, pero hindi bilang isang bagay na banyaga sa kanilang kultura at pamumuhay. Ang pagpapahhayag ng Mabuting Balita ay isang responsbilidad ng bawat miyembro ng Simbahan.

9. Decree on the Apostolate of the Laity: The laity participates in the whole mission of the Church, but especially in the temporal order.

Ang mga layko ay nakikiisa sa buong misyon ng Simbahan subalit lalo na sa larangan na sekular o pang-mundo.

10. Decree on Eastern Catholic Churches: The Eastern Catholic Churches can  be a bridge to the Orthodox East. The integrity of Eastern traditions of liturgy,   spirituality, and discipline is to be restored and respected.

Ang mga Simbahang Katolika sa Silangan ay tulay sa Simbahang Ortodosso sa Silangan.  Dapat muling buuin at igalang ang mga tradisyon ng Simbahan sa Silangan sa liturhiya, espiritwalidad, at disiplina.

11. Decree of the Bishops Pastoral Office in the Church: Bishops are the pastors of their own local churches, collaborate with other bishops through episcopal conferences, and with the pope and all other bishops through the episcopal college. Authority is always for service.

Ang mga Obispo ay ang mga pastol ng kanilang nasasakupang simbahang lokal, at nakikipagugnayan sa ibang mga Obispo sa pamamagitan ng lokal na kalipunan ng mga obispo at nakikipag-ugnayan sa Santo Papa at iba pang mga Obispo sa pamamagitan ng kalipunang pandaigdig ng mga Obispo.  Ang kapangyarihan ay laging para sa paglilingkod.

12. Decree on the Ministry and Life of Priests: Priests are members of a presbyterium in union with a bishop, and with him serve the building of Christ’s body.

Ang mga pari ay bahagi ng presbyterio o kalipunan ng mga pari kaugnay ng Obispo, at kasama niya sa paglilingkod sa pagkakatatag ng Katawan ni Kristo.

13. Decree of Priestly Formation: There must be a closer connection between seminary training and the pastoral situation.
Kailangan ang masusing ugnayan sa pagitan ng paghahanda sa seminaryo at ng sitwasyong pastoral.

14. Decree on Appropriate Renewal of the Religious Life: The renewal of religious life must be based on the Gospel, the original purposes of the community, and the changed conditions of the times.

Ang pagpapanibago ng buhay-relihyoso ay dapat batay sa Ebanghelyo, sa orihinal na layunin ng pamayanan at sa nagbagong sitwasyon ng panahon.

15. Declaration on Christians Education: Education must be broadly humane and up-to-date, with a concern for personal maturity and social responsibility.

Ang edukasyon ay dapat malawak sa pagka-makatao at pagiging akma sa panahon, kasama ang malasakit sa paglagong personal at sa pananagutang panlipunan.

16. Decree on the Instrument of Social Communication: The Church must be vigilant toward the media because of the ever-present danger of their abuse, but must also use the media where opportune.

Dapat maging mapagmatyag and Simbahan sa media dahil sa maaaring panganib ng abuso, subalit dapat gamitin din ang media kung saan kapaki-pakinabang.

No comments: