Thursday, April 28, 2011

Prayer of thanksgiving for the grace of having a new bishop

PASIG CITY - The Chancery has released a thanksgiving prayer for the new Bishop of Pasig, Most Rev. Mylo Hubert Vergara, D.D., to be read as a post communion prayer in all Sunday masses starting May 1, 2011.

The prayer goes as follows:

Mapagmahal na Ama,
nagpapasalamat kami sa pagkakaloob mo sa amin
ng isang dakilang biyaya ng bagong Obispo
sa katauhan ng Lubhang Kagalang-galang
Mylo Hubert Caludio Vergara.

Siya'y iyong hinirang upang aming maging mabuting pastol
na gagabay at mag-aakay sa amin
sa landas ng kabanalan at kaganapan ng buhay.

Tulungan mo po siya na magampanan
ang tungkuling iniatang mo sa kanya
nang may matibay na pananampalataya at dalisay na pag-ibig.

Habang kami ay naghahanda
para sa pagtatalaga sa kanya,
pag-alabin mo sa aming mga puso
ang diwa ng pagpapasalamat, pagkakaisa, at pagmamahalan
bilang isang Sambayanan ng Diyosesis ng Pasig.

Lahat ng ito ay aming isinasamo at idinadalangin
sa pamamagitan ni Hesukristo
kasama ng Espiritu Santo
sa tulong at panalangin ni Maria, na aming Ina,
ngayon at magpasawalang hanggan.

Amen.

3 comments:

aLquemiko said...

kailan po ang installtion ng bagong bishop?

aLquemiko said...

kailan po ang installation ni bishop?

Concerned said...

Most Reverend Mylo Hubert CLAUDIO Vergara.. not CALUDIO. Please correct.