Saturday, April 14, 2012

Bishop Mylo Hubert Vergara's message for Easter


ANG MENSAHE NG LIBINGANG WALANG LAMAN

 
Maligayang Pasko ng Muling Pagkabuhay sa inyong lahat!

Tuwing Linggo ng Pagkabuhay, isang larawan ang nagpapahayag ng mensaheng si Hesus ay muling nabuhay at kapiling natin.  Ito ang larawan ng libingang walang laman.  Walang nakasaksi kung paanong muling nabuhay si Hesus.  Sa Ebanghelyo ayon kay San Mateo nasasaad na biglang lumindol ng malakas sa libingan ni Hesus nang pumunta si Maria Magdalena at isa pang Maria.  Isang anghel na nagpagulong sa takip ng libingan ng Panginoon ang nagsabi sa mga babae: “Huwag kayong matakot; alam kong hinahanap ninyo si Hesus na ipinako sa krus. Wala na siya rito, sapagkat siya’y muling nabuhay tulad ng kanyang sinabi.” (Mt 28:5) 

Sa Ebanghelyo naman ayon kay San Juan, nasasaad na nakita ni Maria Magdalenang naalis na ang batong panakip sa pinto ng libingan ni Hesus. Sinabi niya ito kina Simon Pedro at sa alagad na mahal ni Hesus.  Pumunta at pumasok sa libingan ang dalawang alagad. Pawang kayong lino at panyong ibinalot sa ulo ang kanilang nakita.  Walang laman ang libingan at sila’y naniwala na muling nabuhay ang Panginoon.  Sapat na ang libingang walang laman upang maniwala ang mga alagad. (cf. Jn 20:1-10)

Para sa atin, maaaring hindi problema ang maniwala na si Hesus ay muling nabuhay. Ang pakikilahok natin sa mga pagdiriwang nitong Semana Santa ay patunay na tayo’y naniniwala: simula sa misa noong Linggo ng Palaspas; sa mga tradisyonal na Pabasang sinimulan at tinapos sa mga kapilya; pati na rin sa ating pangungumpisal noong Kumpisalang Bayan ng ating parokya; sa pagsama natin sa mga prusisyon at mahabang Daan ng Krus; hanggang sa taltlong araw na pagdiriwang ng liturhiya ng Misteryo Paskwal; at ngayon naman ang pagdiriwang natin ng Misa ng Pasko ng Muling Pagkabuhay.  Tunay ngang naniniwala tayong si Hesus ay Muling Nabuhay. Masaya tayo at nagagalak. Pero masaya ba at nagagalak si Hesus sa atin?

Naitanong ko ito sapagkat kalimitan, naiiwan sa Semana Santa ang katunayan na sumasampalataya tayong si Hesus ay muling nabuhay.  Marami sa atin ang pagkatapos ng isang linggong pagninilay at panalangin ay bumabalik sa luma at makasalang pag-uugali.  Nakalulungkot isipin na ang libingan ni Hesus ay wala ng laman ngunit tayo naman ay nakalibing pa rin sa isang madilim na buhay na makasalan kung saan inuuod at naagnas ang ating kaluluwa. 

Mga minamahal na kapatid kay Kristo, ang hamon ng araw na ito at ng mga araw pang darating ay tuparin ang nais ni Hesus na muling nabuhay para sa atin.  Ipakita nating tinutupad natin ang kalooban at pangarap Niya sa ating buhay Kristiyano sa pamamagitan ng pagtakwil sa kasalanan at pagbabagong-buhay. Hayaan nating si Hesus ang mag-alis ng batong nakatakip sa ating madilim na libingan upang tayo’y makalaya sa buhay na makasalanan at matamo ang pagpapanibagong buhay kay Kristo.

Nawa’y seryosohin natin ang pagsariwa sa mga pangako natin noong tayo’y binyagan.  Ipangalandakan natin na itinatakwil natin si Satanas at lahat ng uri ng kasalanan. Ipangalandakan natin na sumasampalataya tayo sa Diyos Ama, sa Diyos Anak at sa Diyos Espiritu Santo na nagmamahal sa atin. Ipangalandakan natin na sumasampalataya tayo sa ating Inang Simbahang na nais nating paglingkuran.

Magagalak si Hesus kung tayo mismo ang magiging buhay na simbolo ng Kanyang muling pagkabuhay

No comments: